ناشر:Rockstar Games
سازنده: DMA Design
سبک:Action
تاریخ انتشار: Dec 15, 2003