یک تجربه حماسی و ماجراجویی منحصر به فرد در دوره تمدن اولیه ،همانند بازی های دیگر در این سبک شما باید مناطق و روستاهای جدید را هر چه سریعتر احداث کنید و در این بین با حیوانات وحشی و عوامل مزاحم مقابله کنید.