apb (1)

ناشر:GamersFirst
سازنده:Reloaded Productions
سبک:Role-Playing
تاریخ انتشار:Feb 10, 2012

APB Reloadedبازی در شهر San Paro اتفاق می افتد، شهری که بی قانونی در آن موج می زند و گنگسترهای زیادی داخل آن در حال مبارزه هستند. . ۱۰۰ نفر می توانند به طور هم زمان در شهر San Paro به مبارزه بپردازند .