Amnesia - A Machine for Pigs (1)

Amnesia: A Machine for Pigs : بازی در فضای قسمت قبلی یعنی   The Dark Descent جریان دارد ولی شخصیت های بازی به طور کلی جدید هستند.داستان بازی در شهر لندن سال 1899 اتفاق میافتد و بر روی فردی با اسم Oswald Mandus که یک کارخانه دار ثروتمند است و روابط او با فرزندانش  تمرکز دارد. Mandus از یک سفر پرمخاطره از مکزیک برگشت سفری که در آن حادثه فاجعه بازی رخ داد.قبل از به هوش آمدن در ذهن او فقط چیزهایی در مورد یک ماشین جریان دارد  کمی بعد او متوجه میشود چندماهی گذشته و بلافاصله او با صدای موتور یک ماشین مرموز روبه رو میشود...