معرفی بازی های جدید هفته

در ادامه این پست به لیست و توضیحات مختصری در باره بازی های جدید که در این هفته منتشر میشوند پرداخته شده